Co to jest audyt KRI?

Audyt KRI jest jednym z wymogów ustawy o Krajowych Ramach Interoperacyjności. Przedmiotem audytu jest weryfikacja bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych. Zobaczmy, jakie działania są podejmowane w ramach audytu i jakie korzyści przynosi organizacjom, które zlecają go zewnętrznym firmom IT. 

Co to jest KRI i kogo dotyczy?

KRI – Krajowe ramy interoperacyjności to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, które skierowane jest do instytucji publicznych. Przepisy prawne KRI określają wymagania dotyczące wymiany informacji w postaci elektronicznej i systemów IT. Rozporządzeniem objęte są: urzędy miejskie, urzędy gminne, starostwa powiatowe, powiatowe urzędy pracy, placówki oświatowe, ZUS-y, organy administracji rządowej, sądy, prokuratury organy kontroli państwowej i wiele innych podmiotów. 

Audyt KRI co to jest?

Ważnym obowiązkiem podmiotów objętych KRI jest przeprowadzenie audytu, którego celem jest weryfikacja bezpieczeństwa danych. Audyt należy wykonać przynajmniej raz w roku i może być przeprowadzony wewnętrznie lub z pomocą zewnętrznej firmy.  

Audytorzy sprawdzają aktualność oprogramowania i sprzętu, które są wykorzystywane do przetwarzania informacji. Audyt koncentruje się także na przeprowadzeniu analizy ryzyka utraty integralności, dostępności czy poufności informacji oraz ma za zadanie wskazać działania, które zminimalizują to ryzyko. Audyt bada, czy osoby zajmujące się procesem przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia. Audytorzy przeprowadzają cykl szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji czy też skutków naruszeń zasad bezpieczeństwa. Podczas wykonania usługi firma IT weryfikuje ochronę przetwarzanych informacji przed włamaniem czy nieuprawnionym dostępem poprzez monitorowanie dostępu do informacji czy zapewnienie narzędzi do uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu systemów, usług sieciowych czy aplikacji. Celem audytu jest stworzenie zasad gwarantujących bezpieczną pracę i należyte zabezpieczanie informacji. Audytorzy sprawdzają czy podmiot prowadzi działania mające na celu ochronę przed błędami, stosuje mechanizmy kryptograficzne adekwatnie do wymogów przepisów prawa i zapewnia bezpieczeństwo plików systemowych. Usługa audytu weryfikuje przygotowanie podmiotu do ograniczania ryzyka utraty danych w wyniku awarii.

Każdy audyt KRI zakończony jest sporządzeniem raportu, przedstawiającego poziom spełnienia wymogów w formie graficznej, opis badanych obszarów oraz listę zaleceń. 

Korzyści audytu KRI

Podmioty objęte ustawą KRI mogą dzięki audytowi otrzymać rzetelną informację zwrotną o kondycji bezpieczeństwa ich systemów informatycznych i dowiedzieć się, czy spełniają wszystkie wymogi rozporządzenia. Dzięki szczegółowej weryfikacji stanu zabezpieczeń systemów IT podmioty mogą skutecznie dostosowywać się do treści rozporządzenia i poprawić ewentualne błędy. Zewnętrzny audyt zapewnia obiektywną ocenę kondycji organizacji w zakresie bezpieczeństwa i ma szansę wykryć większą ilość błędów od usługi wykonywanej wewnętrznie. Zewnętrzna firma IT zapewnia opiekę na najwyższym poziomie, posiada merytoryczne przygotowanie, co przekłada się na wysoką jakość usługi. Organizacja wdrażając wytyczne rozporządzenia KRI nie tylko wypełnia swój obowiązek, ale i zwiększa prestiż swojej instytucji. Dzięki audytowi podmiot wzmocni system ochrony danych osobowych w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i lepiej przygotuje się do kontroli ze strony uprawnionych organów. 

Umów się na bezpłatną konsultację w sprawie audytu KRI.

[maxbutton id=”4″ ]

Odpowiemy na Twoje pytania dotyczące IT

W trakcie bezpłatnej konsultacji możesz omówić dowolny temat związany z obszarem naszych usług lub produktów! Zawsze umawiamy dogodny dla obu stron termin i dbamy o najwyższy poziom udzielanych odpowiedzi. Oddzwonimy do Ciebie maksymalnie do końca następnego dnia roboczego.